Canton Ballet; La Folia; Choreographer: Zachary Catazaro; Photo: Eduardo Patino/NYC