Canton Ballet; La Folia; Choreographer; Zachary Catazaro; Photo: Eduardo Patino/NYC